Handlarbudet.se allmänna villkor

Dessa villkor är giltiga från 17 april 2018 med ändring 17 mars 2020 avseende punkt 7 köpare som ej står för sina bud.

Villkoren är uppdaterade avseende Copyright, hantering av personuppgifter och de nya GDPR-direktiven, samt villkor för köpare.

 

Med begreppet Handlare avses i dessa villkor anslutna Bilhandlare, såväl säljande som köpande.

 

§ 1: Inledning

InternalCars Europe AB med bifirma Bilhandlarbudet Sverige marknadsför under varumärket Handlarbudet.se en tjänst där professionella bilhandlare kan dokumentera och utbyta begagnade fordon. Bolaget grundades 2010, med en affärsidé att sammanföra aktörer inom motorbranschen och för dem skapa ett bättre kontaktnät och därigenom skapa bättre lönsamhet beträffande lager- och inbytesbilar samt ge branschen ett verktyg för att skapa ett optimalt billager. Tjänsten skapar samtidigt möjlighet för varje handlare att kunna söka och finna bilar till egna kunder samt eget lager.

 

§ 2: handlarbudet.se:s roll

Bilhandlarbudet Sverige:s affärsidé är att tillhandahålla och utveckla ett slutet e-handelssystem för motorbranschen.

Bilhandlarbudet Sverige:s roll är enbart att tillhandahålla en e-handelsplattform för att effektivisera handeln mellan säljare och köpare internt inom motorbranschen. Handlarbudet är aldrig part i de avtal som rör fordon eller föremål som förmedlas via handlarbudet.se.

De kvittenser som visas efter accepterad affär är en dokumentation av affärsuppgörelsen mellan säljare och köpare, men Bilhandlarbudet Sverige AB utgör ingen part i dessa avtal.

 

§ 3: Villkor för registrering av handlare till tjänsten

Företag inom branschen kan ansluta sig till handlarbudet.se:s e-handelstjänst via registrering på handlarbudet.se. Registrering sker genom att fylla i samtliga uppgifter under fliken registrering, invänta godkännande från Handlarbudets kundservice samt få bekräftelse – normalt per e-post.

Vid registrering som användare/handlare/kund i Handlarbudets tjänst kan ni ange om ni vill att information ska hämtas automatiskt från Bilvision eller InfoTorg. Om ni markerar att ni önskar denna service ger ni InternalCars Europe AB (bifirma Bilhandlarbudet Sverige), Bilvision AB och/eller InfoTorg AB i uppdrag att ombesörja så att en användaridentitet läggs upp i Bilvisions eller InfoTorgs tjänst. Det utgår inga avgifter för upplägg av denna användaridentitet, dock tillkommer frågeavgifter enligt gällande prislista.

Handlarbudet.se kan utan att uppge anledning neka ansökande bolag eller säga upp godkänt bolag att nyttja handlarbudet.se.

 

§ 4: Krav för registrering

Handlarbudet.se är en marknadsplats för registrerade bilhandlare i Sverige. Ansökande bolag skall vara registrerad svensk firma, verksamhetsregistrerad för handel med bilar, ha en årlig omsättning överstigande 5.000.000 kronor samt kunna visa att man har minst 10 bilar i lager i en publikt tillgänglig butik fysisk eller online. Handlarbudet äger utöver detta rätt att göra en individuell bedömning vid enskilda fall. Målet är att alla aktörer på marknadsplatsen skall vara professionella, seriösa och ha likviditet för att kunna ge bindande bud.

 

§ 5: Säljarens beskrivning av fordon

Säljarens skyldighet är att lämna korrekt och tillfredställande beskrivning av fordonet. Eventuella fel, modifikationer och brister på fordonet skall ovillkorligen anges i beskrivningen. Säljaren ansvarar för att de i beskrivningen lämnade uppgifterna är korrekta och tillräckliga. handlarbudet.se har inget ansvar för att beskrivningen av fordonet eller varan motsvarar lämnad fordonsbeskrivning.

Frågor på fordonet från budgivare skall hanteras och besvaras genom tjänstens frågefunktion.

 

§ 6: Säljarens ansvar

Säljaren har enligt § 5 skyldighet att uppge eventuella fel och brister. Det är vidare säljarens skyldighet att se till att fordonets skick vid leverans väl stämmer överens med det presenterade skick som gällde vid erbjudandets ingång. Vid affärer med lång leveranstid förväntas normal förbrukning och slitage kunna ske, om köparen har upplysts om den långa leveranstiden i fordonsbeskrivningen.

Säljare har skyldighet att lösa eventuella restskulder på fordonet eller annan form av pantsättning innan överlåtelse på köparen.

Säljaren har rätt att anta det bud som säljaren tycker är lämpligt.

Säljaren har rätt att annullera påbörjad affär (kunden har sålt sin bil själv, krockad osv). Vid utebliven affär eller överenskommelse är det säljarens skyldighet att omgående informera köparen om detta.

 

Säljare som döljer väsentlig information från test, där Köpare kan påvisa att det påverkar värdet mer än 5% av angivet bud: Köpare äger rätt till kreditering av köp. Handlarbudet.se äger rätt att debitera en avgift för brott mot tjänstens villkor om 2 000 kronor. Handlarbudet avgör, från gång till gång, huruvida avgiften tas ut.

Om köpare kan påvisa fel på fordonet som upptäcks efter betalning/leverans (eller motortransporterad bil) så skall köpare äga rätt till ersättning – men reglering av detta skall ske enligt köpeavtalet mellan säljare och köpare.

 

Tillägg mars 2020: Det är säljarens ansvar att förvissa sig om att budgivande handlare kommer att kunna stå för lagt bud när väl inbyte sker. Kontaktuppgifter till accepterad budgivare förmedlas i samma stund som bud accepteras.

 

§ 7: Köparens ansvar

Köparen har undersökelseplikt av att beskrivningen av fordonet, och skick stämmer med angivna uppgifter från säljaren.

Köparen har också skyldighet att beakta leveranstid samt trolig mätarställning på fordonet vid leveranstillfället.

Ett ingånget och angivet bud är bindande för köparen. Köparen skall därmed ombesörja erforderlig likviditet för att kunna lösa affären vid accepterat bud.

Köparen har möjlighet att mellan vissa fasta intervall styra budets giltighetstid.

 

Köpare äger ej rätt att direkt kontakta säljare för att göra upp affär. Att på så sätt kringgå marknadsplatsen strider mot grundprincipen att fordon och bud skall vara publika och affärer transparenta. Handlarbudet.se äger rätt att debitera köpavgift då affär sker mellan till systemet anslutna handlare av på marknadsplatsen publicerade fordon – även när inte bud accepteras genom marknadsplatsen.

Handlarbudet.se har för avsikt att under 2020 införa utökad funktion för budgivare att ställa frågor till säljaren, för att därmed förvissa sig om korrekt information.

 

Avgiften för att inte stå för ett accepterat bud är 5% av budbeloppet, dock lägst 5000 kr men högst 40% av budbeloppet, varav 4%-procentenheter går oavkortat till fordonets Säljare samt 1% avsätts för administration av ärendet. Köparen får en varning samt 30 dagar att reglera avgiften sedan spärras kontot. Vid upprepade varningar stängs köparen av helt från tjänsten. Detta för att garantera systemets pålitlighet och seriositet.
 

Det är ett villkorsbrott som leder till omedelbar avstängning ifall Köpare försöker ta reda på registreringsnummer på publicerat fordon i syfte att kontakta bilens ägare direkt.

 

Handlarbudet.se ansvarar inte, utöver ovan angivna villkor mot köpare, för affärer som ej kunnat genomföras med accepterad budgivare.

 

§ 8: Betalningsvillkor

Betalning av fordonet eller varan, skall göras innan leverans sker om inte annat överenskommits mellan säljare och köpare.

Säljaren har rätt att ta ut skälig dröjsmålsränta om betalning sker senare än överenskommen tid. Betalningsvillkor i övrigt regleras mellan säljare och köpare.

 

§ 9: Reklamationer

Eventuella reklamationer skall lösas mellan Säljare och Köpare.

Vid avbruten affär på grund av reklamation från säljare eller köpare kan Bilhandlarbudet Sverige kontaktas för att avbryta affär i tjänsten. Eventuella inrops- och exponeringsavgifter kan då komma att krediteras och/eller tas ut enligt Handlarbudet.se:s gällande prisplaner för Säljare och Köpare.

 

§ 10:Transporter

Transport av sålt fordon eller vara, bekostas av köparen om inte annat överenskommits. Säljaren har skyldighet att vara behjälplig vid lastning, detta under normal arbetstid.

 

§ 11: Leveransgodkännande

Det är köparens skyldighet att kontrollera fordonets status före, eller vid avhämtning av fordonet eftersom reklamationer från köparen efter leverans ej beaktas. Detta gäller även om fordonet hämtas via ombud.

 

§ 12: Registrering av fordon

Säljaren har skyldighet att omgående efter det att full betalning erlagts registrera fordonet på köparen. Säljaren skall senast vid leveranstillfället tillhandahålla faktura på fordonet, ev. faktura med momsspecifikation skall komma köparen tillhanda om moms finns på bilen.

 

§ 13: handlarbudet.se:s ansvar

Avtal med Handlarbudet.se som upprättas genom registrering till tjänsten omfattar leverans av en informationstjänst för handlarens kommersiella bruk, och får ej användas för privat bruk. Handlaren får vid avtalet inte rättigheterna till den levererade innehållet, serviceförmåner, eller rätten till det bärande mediet t.ex. hårddisk, cd och liknande. Alla rättigheter, programvara, varumärken tillhör och förvaltas av Bilhandlarbudet Sverige. Handlaren kan vidare inte göra anspråk på någon form av kompensation för förluster, sjunkande omsättning och liknande som uppstått på grund av utebliven leverans eller problem med tjänsten.

Handlarbudet.se förpliktar sig att hålla tjänsten i funktionsdugligt skick och utföra nödvändig service. Handlare äger ej rätt utföra ingrepp i själva systemet, utan enbart att nyttja det som användare. Handlarbudet.se förpliktar sig till att utföra service på systemet, vid behov, snarast möjligt.

Det ingår ej i Handlarbudet.se:s ansvar att underhålla användare och handlares information, såsom felaktig information i test, felaktiga bud etc.

Handlarbudet.se innehar vidare inget ansvar för varken vara eller ingångna avtal mellan säljare och köpare.

 

§ 14: Uppsägning av abonnemang

Handlarbudet.se tillämpar 3 månaders uppsägningstid. Vissa prisplaner kan ha en längre uppsägningstid.

Vid uppsägning från någon av parterna under pågående period sker ingen återbetalning av abonnemangsavgiften.

 

§ 15: Avgifter vid köp av fordon

Köpavgift enligt gällande prislista debiteras köpare samma månad som köp sker, oavsett när leverans av fordon sker. Faktura skall betalas enligt gällande betalningsvillkor. Handlarbudet.se tillämpar ej kredit tills eventuell leverans sker.

Handlarbudet erbjuder ett formulär för kreditering av köp till både Köpare och Säljare i det fall fordonet aldrig köpts in av säljande handlare, alternativt ej köpts av köpande handlare. Handlarbudet.se genomför vid sådan kreditering en kontroll, både vid krediteringstillfället och senare, av fordonets faktiska ägarbyten, att Köpare och Säljare ej genomfört affär.

Kreditering utfärdas som ett tillgodohavande. Köpare ombeds vid behov kontakta Handlarbudet.se för utbetalning av kreditfaktura.

 

§ 16: Avgifter vid avpublicering av fordon

För fordon som publicerats på marknadsplatsen och som sedan tas bort utan affär skall Säljaren ange skäl för att fordon avpubliceras. Vid avpublicering på grund av att bilen ej fick köpas in från kund utgår inga avgifter. Handlarbudet.se genomför kontroll att Säljare ej genomfört affär på fordonet.

I det fall fordonet erhållit bud motsvarande det lägsta av 70% av gällande inbytespris enligt Bilpriser eller 70% av publicerad budidé utgår en exponeringsavgift till Säljaren enligt gällande prislista.

I det fall fordonet sålts till en Köpare ansluten till Handlarbudet.se utgår en köpavgift till köparen – även i de fall säljaren ej själv angivit att de accepterat bud på marknadsplatsen.

 

§ 17: Prislista och prisplaner

Prislista för abonnemang och transaktioner återfinns publicerad på handlarbudet.se. Vid förändringar prisplaner ger tjänsten notering om detta och bekräftelse innan fortsatt användning kan ske. Bekräftelse i tjänsten gäller som accept av prisplan.

Priser anges exklusive moms.

 

§ 18: handlarbudet.se:s fakturering

handlarbudet.se fakturerar abonnemangsavgiften kvartalsvis i förskott.

Avgifter för utnyttjande av handlarbudet.se såsom exempelvis inrops-, exponerings- och pristjänster faktureras månadsvis i efterskott.

Fakturor skickas med 30 dagars betalning. Vid utebliven betalning per förfallodatum påförs ränta med 10%.

 

§ 19: Tryck eller skrivfel

handlarbudet.se reserverar sig mot eventuella tryck och/eller skrivfel som hänför sig till tryck och/eller skrivfel gjorda av handlarbudet.se.

 

§ 20: Informationsansvar

Information som skapas i Handlarbudet.se tillhandahålls till skapande part som export (för backup) i olika PDF-format.

 

§ 21: Uppsägning vid missbruk

Skulle någon form av avtalsbrott, missbruk eller felaktig information mellan handlarbudet.se och annan part uppstå kan handlarbudet.se med omedelbar verkan säga upp ingånget avtal varvid abonnemangskostnaden ej återbetalas.

 

§ 21: Copyright

Rätten till Handlarbudet-system innehas av InternalCars Europe AB. Systemet använder PDF Clown för tolkning av PDF-filer som är utfärdat enligt LGPL-licens. Källkod för PDF Clown finns här: http://www.pdfclown.org. LGPL-licensen finns här: http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html

 

§ 22: Hantering av personuppgifter

Handlarbudet.se:s mål är att uppfylla de regler som gäller inom ramen för nya EU-direktivet GDPR med start år 2018. Vår grundprincip är att lagra minimalt med personuppgifter och att aldrig överföra systemets innehåll till 3:e part utan uttryckliga tillstånd.

Som med alla internet-tjänster behöver vi numera informera om att vi lagrar uppgifter: Genom att ansluta ditt företag till Handlarbudet.se och dess relaterade tjänster samtycker du till att vi får använda och hantera dina personuppgifter enligt nedan beskrivning.

Vi hanterar personuppgifter som Personuppgiftsansvarig avseende era användare. Systemet lagrar namn, telefonnummer, epostadress och vilken anläggning person arbetar vid.

- Du har alltid möjlighet att avbeställa e-postutskick från oss - antingen själv i systemet sidan Mail-prenumeration eller genom att kontakta oss på support@internalcars.com

- Du har alltid möjlighet att få alla dina personliga uppgifter borttagna från systemet. Fordon och hjul som är testade av dig överförs då till annan person på din anläggning.

- På begäran kan en hel anläggning tas bort och anonymiseras i systemet.

Din e-postadress är synlig för andra användare i systemet beroende på ifall du publicerar fordon till försäljning eller ej. Din epostadress delas aldrig vidare till annan part, och används ej för sändning av reklam eller andra erbjudanden om inte överenskommet.

 

Vi hanterar också personuppgifter som Personuppgiftsbiträde: För Er som lägger upp fordon i systemet och har en koppling till Bilregister-sökning agerar Handlarbudet.se personuppgiftsbiträde genom att fordonets ägare, kontaktinformation samt försäkringstagare kan hämtas och lagras i systemet. För dessa uppgifter är ni som Bilhandlare personuppgiftsansvariga och Handlarbudet.se agerar Personuppgiftsbiträde.

Enligt GDPR-direktiven bör personuppgifter där ni som bilhandlare inte har en relation med fordonets ägare (exempelvis att inbytesaffär ej blev av) tas bort inom rimlig tid. Handlarbudet.se erbjuder för att underlätta för er en tilläggsmodul som dels döljer 3:e parts personuppgifter för övriga Säljare inom er organisation, och dels rensar automatiskt personuppgifter på fordon där affär ej blivit av.Systemet samlar ej in, och behöver ej, personlig information såsom ålder, kön, längd eller vikt.

Lösenord lagras krypterat i systemet och kan ej utläsas varken av andra deltagare eller systemets administratörer.

Förändringar av denna personuppgiftshantering meddelas publikt på www.handlarbudet.se.

 

§ 23: Systemets lokalisering

Systemet körs i drift i svensk serverhall på svensk mark och använder ingen utländsk lagring av data. För systemets utveckling och drift ansvarar InternalCars Europe AB - Handlarbudet Sverige - med säte i Stockholm.

 

 

 

Tidigare versioner av allmänna villkor:

Villkor 2016-07-01

Villkor giltiga 2011-2015

Villkor giltiga fram till 2016-06-30

Villkor giltiga från 17 april 2018 fram till 4 mars 2020